POTŘEBNÉ DOKUMENTY


Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádost


* Výpis z katastru nemovitostí na objekt, ve kterém bude obnovitelný zdroj instalován ? ne starší 3 měsíců v době podání žádosti (originál nebo ověřená kopie)

* Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem ( kopie OP ) ? ověřená plná moc v souladu s � 31 občanského zákoníku pro pracovníka pověřeného jednáním s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než je uvedena ve výpisu z katastru nemovitostí. (doporučujeme souhlas ostatních majitelů s instalací a jednáním v případě, že dotaci podává pouze jeden z nich pověřený ostatními k jednání)

* Vyjádření příslušného stavebního úřadu ? stavební povolení, popř. sdělení k ohlášení stavebních úprav (podle novely zákona není pro stávající stavby ohlášky potřeba ani stavebního povolení.) Pro stavby podléhající památkové péči nebo jsou v ochrané zóně je potřebné povolení nutné obstarat.

* Kolaudační rozhodnutí (je-li předmět podpory součástí vydaného stavebního povolení, v ostatních případech Dokumentace v takovém rozsahu, která umožní posouzení možnosti z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

* Energetický odborný posudek + doklad o zaplacení, faktura
* Předávací protokol o provedené topné zkoušce (1.A.a, 4.A) a o tlakové zkoušce (1.A.b, 1.A.c)
* Fakturaci (originály faktur)/úhradu nákladů dle rozpočtu, včetně dokladů o zaplacení. V případě platby z hypotečního úvěru i kopie smlouvy o úvěru.

* Tři různé barevné fotografie formátu 9�13 cm dokládající realizaci zařízení
* Dokumentace ? zákres zapojení, technická zpráva popis funkce a účelu zařízení.
* Kopie dodavatelských smluv (smlouva o dílo) včetně položkového rozpočtu.
* Certifikát instalovaného zařízení( kolektory a zásobník)