STÁTNÍ DOTACE
Nová zelená úsporám

Vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám!
Program poběží v letech 2013 - 2020 a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov. 

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách. „Chceme motivovat žadatele. Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora,“ dodává ministr.  • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů


Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody. 


Příjem žádostí o dotace pro vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace,“ říká ředitelka Státního fondu životního prostředí ČR Radka Bučilová. V roce 2014 očekáváme, že bude vyhlášena výzva pro veřejné budovy.


O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013.

O zveřejnění finálních podmínek a čísel k programu Nová zelená úsporám Vás budeme průběžně informovat.

Bližší informace hledejte na
www.nova-zelenausporam.cz
Dotace na solární systémy pro přípravu teplé vody

Program Čistá energie Praha pro rok 2012


Tato dotace je  je určena pro fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.).

.

Zelená úsporámBližší informace o státní dotaci najdete na www.novazelenausporam.czKdo může žádat

Program je určen primárně fyzickým osobám, tedy vlastníkům rodinných domů a bytových jednotek. Zapojit se ale do něj mohou i společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. 

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.


C.3 INSTALACE SOLÁRNĚ-TERMICKÝCH KOLEKTORŮ

V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy (novostavby i stávající stavby), a to buď pro přípravu teplé vody, nebo pro kombinaci přípravy teplé vody a přitápění. 

Podporovány nebudou fotovoltaické systémy určené k výrobě elektrické energie. 


Jaké podmínky je nutno splnit? 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to:
- 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy
- celkem 1 500 kWh pro instalaci na rodinném domě
- celkem 1 000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě. 

U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci zvyšují 1,3krát.


VÝŠE PODPORY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY - 35.000,- Kč

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍ - 50 000 Kč

Bližší informace o státní podpoře naleznete na www.zelenausporam.cz 

Podmínky pro získání dotace na kotle na tuhá paliva a biomasu. 

Poskytována dotace jsou ve výši:
- Zplynovací kotle 50 000,- Kč - Zpnynovací kotle s akumulačnímy zásobníky 80 000,- Kč
- Kotle s automatickým podáváním 100 000 -,Kč


Bližší informace o státní podpoře naleznete na www.novazelenausporam.cz
Zpracujeme pro Vás veškeré podklady k vyřízení státní dotace!